Stämmoprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Västersjöns

Fiskevårdsområde söndagen den 24 maj 2020 i Ugglehults skola.

 

 • 1 Stämman öppnades av ordförande Mats Munklinde.

 

 • 2 Som ordförande för stämman valdes Mats Munklinde, som sekreterare

                      valdes Ove Sjöstrand.

 

 • 3 Som justeringsmän tillika rösträknare, valdes Jonas Högfeldt och Conny

                      Larsson

 

 • 4 Närvarande medlemmar antecknades (bil.1).

 

 • 5 Dagordningen fastställdes (bil.2).

 

 • 6 Det konstaterades att kallelse till stämman skett enligt stadgarna, annons med kallelse införd i NST/HD den 14 maj 2020.

 

 • 7 Ordföranden redogjorde för det gångna verksamhetsåret och hänvisade till styrelsens verksamhetsberättelse (bil.3). Försäljningen av fiskekort har fortsatt att öka, genom iFiske har över 1000 fiskekort sålts, nu går det också

                      att både hyra båt och köpa fiskekort med swish. Inga utsättningar eller investeringar har gjorts under året.

 

 • 8 Kassören gick igenom den ekonomiska rapporten (bil.4), årets resultat blev ett överskott på 80 933 kr.

 

 • 9 Revisionsberättelsen lästes upp (bil. 5). Det konstaterades att räkenskaperna förts med god ordning och noggrannhet. Revisorerna rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 • 10 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas rekommendation.

 

 • 11 Beslut togs om att inte göra några förändringar av arvode för styrelsen.

 

 • 12 Beslut togs att årets uppkomna vinst skall förvaltas av styrelsen.

 

 • 13 Stämman beslutade att välja Mats Munklinde som ordförande för fiskevårds-området för 1 år. Jonas Högfeldt, Conny Larsson och Ove Sjöstrand valdes som ledamöter för 2 år. Mats Nyman valdes som suppleant för 2 år.

 

 • 14 Per Lundqvist omvaldes som revisor och Lotta Falkengren som revisors- suppleant för 2år.

 

 

 

 

 

 

 

 • 15 Valberedningen är vakant.

 

 • 16 Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.

 

 • 17 Beslut togs att höja våra priser. Båthyra 40 kr./tim. Dagskort 80 kr.

                      Månadskort 300 kr. Årskort 800 kr.

 

 • 18 Styrelsen fick i uppdrag att på något vis försöka stöldmärka båtarna.

                     

 • 19 Stämmoprotokollet hålls tillgängligt genom anslående på sedvanliga ställen,

                      (3 anslagstavlor och hemsidan) från 14 juli.

 

 • 20 Stämman avslutades.

 

 

 

                      ___________________________     ____________________________

  Vid protokollet  Ove Sjöstrand             Ordförande  Mats Munklinde

 

 

 

_________________________           ___________________________

   Justerare  Conny Larsson                      Justerare  Jonas Högfeldt