Stämmoprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Västersjöns  

Fiskevårdsområde onsdagen den 22 maj 2024 i Ugglehults skola. 

 

 

 • 1 Stämman öppnades av ordföranden Mats Munklinde.

 

 • 2 Som ordförande för stämman valdes Mats Munklinde, som sekreterare

valdes Ove Sjöstrand. 

 

 • 3 Som justeringsmän, tillika rösträknare utsågs Conny Larsson och Håkan 

Maltesson. 

 

 • 4 Närvarande medlemmar antecknades. (bil.1).

 

 • 5 Dagordningen fastställdes, (bil.2).

 

 • 6 Det konstaterades att kallelse till stämman kommit in i HD/NST två dagar

för sent, stämman beslöt att godkänna kallelsen. (bil.3). Kallelse till stämman 

kommer i fortsättningen att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på 

vår hemsida www.vfvo.se 

 

 • 7 Ordföranden redogjorde för det gångna verksamhets året och hänvisade till

styrelsens verksamhetsberättelse (bil.4). Förberedelser för reduktionsfiske med 

Klara Vatten har fortsatt. 

 

 • 8 Kassören Jörgen Mårtensson redogjorde för den ekonomiska rapporten. (bil.5).

Årets resultat blev ett överskott på 120 032 kr. 

 

 • 9 Revisionsberättelsen lästes upp (bil.6). Det konstaterades att räkenskaperna förts 

med god ordning och noggrannhet. Revisorerna rekommenderade styrelsen 

ansvarsfrihet. 

 

 • 10 Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas 

Rekommendation. 

 

 • 11 Stämman överlämnade till den nya styrelsen att justera arvodena.

 

 • 12 Årets uppkomna vinst kommer att användas till kompensation för näringsidkande

vattenägare med en undre gräns på 600kr. Resterande kommer att användas till  

fiskevårdande åtgärder. 

 

 • 13 Stämman beslutade enhälligt att välja Jonas Högfeldt som ordförande för fiske-

vårdsområdet för 1år. Conny Larsson och Ove Sjöstrand omvaldes som ledamöter 

för 2 år, Dag Juhlin valdes in som ny ledamot för 2 år och Rolf Malmqvist valdes 

in som suppleant för 2 år. 

 

 • 14 Per Lundqvist omvaldes till revisor för 2 år, Lotta Falkengren valdes som revisor

för 1 år. Mats Nyman valdes till revisorsuppleant för 2 år. 

 

 • 15 Valberedningen är fortfarande vakant.

 

 • 16 Inga framställningar eller motioner har lämnats in.

 

 • 17 Det blir inga förändringar av upplåtelsen av fisket under verksamhetsåret.

 

 • 18 Inga övriga ärenden.

 

 • 19 Protokollet kommer att hållas tillgängligt på sedvanliga ställen och hem-

sidan från 1 juni. 

 

 • 20 Stämman avslutades.

 

 

 

____________________________      _____________________________ 

  Vid protokollet Ove Sjöstrand                Ordförande Mats Munklinde 

 

 

____________________________      ______________________________ 

   Justerare Håkan Maltesson                    Justerare Conny Larsson