Stämmoprotokoll


Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Föreningen Västersjöns Fiskevårdsområde,

söndagen den 27 maj 2018 i Ugglehults skola.


§1 Stämman öppnades av ordföranden Mats Munklinde.


§2 Som ordförande för stämman valdes Mats Munklinde och som sekreterare valdes Ove Sjöstrand.


§3 Som justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Jonas Sandström och Jesper Lindberg.


§4 Närvarande medlemmar antecknades. (bil.1).


§5 Dagordningen fastställdes (bil.2).


§6 Det konstaterades att kallelse till stämman skett enligt stadgarna.

Annons med kallelse var införd i NST/HD den 17 maj 2018 (bil.3).


§7 Ordföranden redogjorde för det gångna verksamhetsåret och hänförde sig härvid

till styrelsens verksamhetsberättelse (bil.4). Två nya båtar har köpts in, fem risvasar har lagts ut. Verksamhetsberättelsen fastställdes.


§8 Kassören genomgick och redogjorde för den ekonomiska rapporten. Den regniga sommaren 2017 satte ner resultatet till ett överskott på 50 679 kr.

(bil 5).


§9 Revisionsberättelsen lästes upp. Det konstaterades att räkenskaperna förts med god ordning och noggrannhet. Revisorerna rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet (bil. 6).


§10 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas rekommendation.


§11 Arvodena till styrelseledamöterna, för närvarande 2 000 kronor per år, lämnades oförändrade för innevarande år.


§12 Beslut togs att uppkommen vinst skall överföras i ny räkning att användas för fiskevårdande åtgärder enligt föreningens stadgar.


§13 Stämman beslutade att välja Mats Munklinde som ordförande för fiskevårds-området för 1 år,

Jonas Högfeldt valdes till vice ordförande för 2 år. Ove Sjöstrand valdes som sekreterare för 2 år. Ny ledamot Conny Larsson valdes för 2 år samt Mats Nyman suppleant för 2 år, allt enligt Mats Munklindes förslag (bil 7).


§14 Per Lundqvist omvaldes som revisor för 2 år. Som revisorssuppleant valdes Lotta Falkengren för 2 år.


§15 Leif Oldén valdes till valberedningen för 2 år, Tommy Petterson sitter kvar 1 år.


§16

1. Stämman beslöt att förordna Jonas Sandström, Övre Västersjövägen 374, 266 97  Hjärnarp,  till fisketillsynsperson i sex år, räknat från 2018-06-01.


2. Beslut togs att när fiskevårdsföreningen ackumulerat ett överskottskapital om 400 000 kr, skall    utdelning till vattenägarna göras av överskottskapitalet.


3. Under år 2018 skall sådan utskiftning av 400 000 kr göras till de medlemmar som per den 1 juni 2018 är lagfarna ägare till sin fastighet, i förhållande till fastighetens andelstal.


4. Utbetalning av belopp som understiger 75 kronor skall av praktiska orsaker inte göras.


§17 Det beslöts att inte ändra reglerna för vattenägares eller kortköpares fiske i Västersjön och att lämna fiskekortpriserna 50 kr, 150 kr respektive 400 kr oförändrade.


§18 Inga övriga ärenden förelåg.


§19 Stämmoprotokollet hålls tillgängligt genom anslående på sedvanliga ställen

(tre anslagstavlor och hemsidan) från 15 juni.


§20 Stämman avslutades.



______________________________      ______________________________

  Vid protokollet Ove Sjöstrand                   Ordförande Mats Munklinde



____________________________       _________________________________

Justerare Jonas Sandström                           Justerare Jesper Lindberg